messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สวนดอกไม้นัชชากับทุ่งคอสมอส บ้านหนองย่ารำ ม.6 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ แก้ไข
สวนนัชชา

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อุโบสถวัดหนองย่ารำ ม.6


school วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“ตำบลน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป ๑. สภาพแวดล้อมทั่วไป ๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอท่าปลา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ X 41048 Y 60712 ทิศเหนือ จด ต.หาดล้า , ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทิศตะวันออก จด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทิศใต้ จด ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก จด ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา, ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๑.๒ พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มีพื้นที่โดยประมาณ ๘,๕๔๘ ไร่ หรือประมาณ ๒๙.๖๘ ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย ๔๕๔ ไร่ - พื้นที่การเกษตร ๓,๒๙๑ ไร่ - พื้นที่ป่า ๔,๖๐๓ ไร่ - พื้นที่อื่น ๆ ๒๐๐ ไร่ ๑.๓ ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินสูง ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินมีความชุ่มชื่นน้อย มีคลองไหลผ่าน ๒ สาย คือ คลองสิงห์ และคลองหมัน ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๒ บ้านสระแก้ว (บางส่วน) · นายเจริญ ภูง่าว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นายอำพร ภูง่าว ตำแหน่งรองประธานสภา อบต. · หมู่ที่ ๓ บ้านร่วมใจ (บางส่วน) · นางวิจิตร อินจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นางสาวมาลี หมื่นเเก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. · หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ · นางสาวปดิวรัดา จันทร์แดง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นายสมชาย จันทร์ฤทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5,10 หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ารำ · นายเสน่ห์ เมืองพุ่ม ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นายสาวศิรประภา ผัดเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์ · นายสมเพชร แก้วรากมุก ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นางสังเวียน โนมาศ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านแดนทอง · นางราตรี อ๊อดกัน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นายเทิน อ๊อดกัน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสิงห์ · นายมนัส หน่อคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นายสุรชัย พันธ์สถิตย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านราษฎร์บำรุง (บางส่วน) · นายเสมียน ตาแก้ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นายสมชาย จันทร์ฤทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5,10 หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา (บางส่วน) · นายบุญเสริม สุขคำปา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน · นายเงิน ใจยาเปียงแก้ว ตำแหน่งประธานสภา อบต.

๑.๕ ประชากร จำนวนประชากร ทั้งหมด 2,121 คน แบ่งเป็น


การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน ๑ การคมนาคม ถนนคสล. จำนวน ๘ สาย รวมระยะทาง ๖,๑๐๐ เมตร ถนนลาดยาง จำนวน ๘ สาย รวมระยะทาง ๑๕,๗๕๐ เมตร ถนนลูกรัง(ดิน) จำนวน ๙ สาย รวมระยะทาง ๖,๓๕๐ เมตร สะพาน จำนวน ๔ แห่ง ๒ การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึง ๙ หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ๖๓๐ ครัวเรือน

สภาพทางสังคม
๒. สภาพทางสังคม ๒.๑ การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่วมจิต (ถ่ายโอนจาก สปช.) จำนวน ๑ แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๕ คน จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ จำนวนเด็กนักเรียน ๓๘ คน ๒.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด จำนวน ๓ วัด สำนักสงฆ์ จำนวน ๒ แห่ง มัสยิด จำนวน - แห่ง โบสถ์ จำนวน - แห่ง ๒.๓ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ บวชพระ , ตานก๋วยฉลาก ,ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมโดยสังเขปได้แก่ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย ,ทำบุญกลางบ้าน ๒.๔ สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง (อยู่ในพื้นที่เทศบาล ต.ร่วมจิต) ๒.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พักสายตรวจประจำตำบล จำนวน - แห่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ขนาดความจุ ๖,๕๐๐ ลิตร

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒.๔.๑ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศโดยรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้นและความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน จำนวนวันฝกตกประมาณ ๙๙ วัน ๒.๔.๒ แหล่งน้ำ หนองบึง จำนวน - แห่ง แม่น้ำ/คลอง/ ลำธาร/ ห้วย ๒ สาย ฝาย ๑๑ แห่ง บ่อโยก ๒ บ่อ ประปาหมู่บ้าน ๒ แห่ง คลองชลประทาน ๑ แห่ง สระ ๓๖ แห่ง พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด ๑ วัน ประมาณช่วงเดือน กันยายน ๒.๔.๕ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทรัพยากรดิน เป็นที่เนินสูงสลับที่ราบต่ำ ดินเหมาะแก่การเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ำ มี คลองไหลผ่าน ๒ สาย ได้แก่ คลองสิงห์ และคลองหมัน มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นสัก สวนส้มโอ และมะม่วงหิมพานต์ ๒.๔.๖. ลักษณะของชุมชนและพื้นที่ จุดเด่นของพื้นที่ตำบลร่วมจิต สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เนินสูงสลับที่ราบต่ำ ประชนมีการตั้งบ้านเรือนที่ อยู่อาศัยอยู่สองข้างทางตามแนวถนน พื้นที่ทั่วไปเหมาะสำหรับปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สำหรับทำสวนผลไม้และทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็นต้น การทำนาจะทำในเฉพาะฤดูกาลปีละ ๑ ครั้ง นอกฤดูกาลทำนาประชาชนจะทำไร่ถั่วเขียว ไร่ข้าวโพด เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนบางส่วนก็นำไปจำหน่ายมีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี และยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ทำสวนผลไม้ ได้แก่ สวนส้มโอ มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย มะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล ประชากรของตำบลร่วมจิตโดยเฉลี่ยมีการศึกษาไม่สูงมากนัก มีรายได้คงเหลือน้อย มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรวัยแรงงานไปทำงานในเมืองและต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะเหลือแต่เด็กกับผู้สูงอายุ ด้านทรัพยากรธรรมชาติยังไม่มีการค้นพบแร่ธาตุในพื้นที่ มีเพียงไม้ยืนต้นและต้นไม้ที่ขึ้นปะปนอยู่ในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม