องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group สำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนัฐวัฒน์ มะลิคำ
นักวิเคราะห์นโยบายแผน ชำนาญการ
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวอัมพิกา นันชม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางจิดาภา จันทร์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าสิบโทอรุษ สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิรภัทร เมืองพุ่ม
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป