องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
group สำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายนัฐวัฒน์ มะลิคำ
นักวิเคราะห์นโยบายแผน ปฏิบัติการ
นายนัฐวัฒน์ มะลิคำ
นักวิเคราะห์นโยบายแผน ปฏิบัติการ
จ่าสิบโทเอกชัย สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
จ่าสิบโทเอกชัย สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72