องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ “หลักสูตรการทำขนมไทย” (ขนมชั้น,วุ้นแฟนซี)
รายละเอียด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ “หลักสูตรการทำขนมไทย” (ขนมชั้น,วุ้นแฟนซี) ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านอาชีพ และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำขนมไทย (ขนมชั้น,วุ้นแฟนซี) สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ อันจะเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ที่ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ คน
ผู้โพส : Ruamchit01