ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง