ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู๋ที่ 2 บ้านสระแก้ว และหมู่ที่ 5 บ้านหนองโป้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง