องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
group คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวลักขณา เหล่าเนต
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวลักขณา เหล่าเนต
ผู้อำนวยการคลัง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายนัฐวัฒน์ มะลิคำ
นักวิเคราะห์นโยบายแผน ปฏิบัติการ
นายนัฐวัฒน์ มะลิคำ
นักวิเคราะห์นโยบายแผน ปฏิบัติการ
จ่าสิบโทเอกชัย สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
จ่าสิบโทเอกชัย สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางสาวลักขณา เหล่าเนต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวลักขณา เหล่าเนต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรัชยา แก้วกุลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาววรัชยา แก้วกุลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางจิติตรา บุญนิตย์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางจิติตรา บุญนิตย์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐมล สุเสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐมล สุเสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายธีระพงศ์ ชมภูน้อย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธีระพงศ์ ชมภูน้อย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ร.ต.หญิงวรางคณา สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ร.ต.หญิงวรางคณา สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวธัญวลัย บัวคำป้อ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวธัญวลัย บัวคำป้อ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวปวีณา อ๊อดกัน
คนงานทั่วไป
นางสาวปวีณา อ๊อดกัน
คนงานทั่วไป
นายทศพร ปี่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายทศพร ปี่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
group ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26