messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group กองคลัง
นางจิดาภา แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-049708
นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : -
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 088-6501748
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
นางสาวปวีณา อ๊อดกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ