องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder หนังสือราชการ สถ.จ.
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ไขอัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ขอความร่วมมือปรับแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญญัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ในภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file การจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์(โครงการท้องถิ่นสัญจร) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file การจัดงาน พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file การประชุมชี้แจง เรื่อ หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สัมชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3