องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการฯให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ผู้โพส : Ruamchit01